منشور اخلاقی سوتارا

 

به نام آفریننده نور

 

·         ایران سرای من است و من برای ساختن خانه ام ،از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

·         من با غیرت و حمیت ایرانی ،با پشتکار و ابتکار مثال زدنی،می خواهم "روی پای خود ایستادن"را به فرزندان فردای این خاک پاک ارزانی نمایم.

·         من نشان خواهم داد (خواستن،توانستن است) و پرچم سه رنگ ایران،با دستان توانای من در اوج ،اهتزاز خواهد داشت .

·         سوتارا متعلق به من است ؛ سمبل اراده و عقل و عشق ایرانی ،من با سوتارا بالیده ام و برای جهانی شدن اعتبار آن خواهم کوشید.

·         سوتارا گوشه ای از فردای ایران است ،فردایی که امروز ، در سایه کوشش و جوشش جمعی ما رقم خواهد خورد.

·         من به حرفه ام افتخار می کنم  چراکه می دانم ،"ساختن ارزش است"و" تولید عبادت است آبادانی اصلی ترین نیاز امروز ایران عزیز است .

·         فردا روشن است و فردای روشن،از آن من . من در سوتارا آموخته ام با دانایی و تدبیر و عشق و انگیزه هر ناممکنی به دست خواهد آمد و این رمز ماندگاری و جاودانگی است.

·         می کوشم برای آبادانی و یقین دارم فردا از آن ماست و دنیا در برابرشورو شعر و شعور ما کلاه تعظیم از سر خواهد گرفت و به عزم متجلی،آفرین خواهد فرستاد.

 

 

                          بار الها چنان کن سرانجام کار                       تو خشنود باشی ما رستگار

 

 

به نام آفریننده نور

 

·         ایران سرای من است و من برای ساختن خانه ام ،از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

·         من با غیرت و حمیت ایرانی ،با پشتکار و ابتکار مثال زدنی،می خواهم "روی پای خود ایستادن"را به فرزندان فردای این خاک پاک ارزانی نمایم.

·         من نشان خواهم داد (خواستن،توانستن است) و پرچم سه رنگ ایران،با دستان توانای من در اوج ،اهتزاز خواهد داشت .

·         سوتارا متعلق به من است ؛ سمبل اراده و عقل و عشق ایرانی ،من با سوتارا بالیده ام و برای جهانی شدن اعتبار آن خواهم کوشید.

·         سوتارا گوشه ای از فردای ایران است ،فردایی که امروز ، در سایه کوشش و جوشش جمعی ما رقم خواهد خورد.

·         من به حرفه ام افتخار می کنم  چراکه می دانم ،"ساختن ارزش است"و" تولید عبادت است آبادانی اصلی ترین نیاز امروز ایران عزیز است .

·         فردا روشن است و فردای روشن،از آن من . من در سوتارا آموخته ام با دانایی و تدبیر و عشق و انگیزه هر ناممکنی به دست خواهد آمد و این رمز ماندگاری و جاودانگی است.

·         می کوشم برای آبادانی و یقین دارم فردا از آن ماست و دنیا در برابرشورو شعر و شعور ما کلاه تعظیم از سر خواهد گرفت و به عزم متجلی،آفرین خواهد فرستاد.

 

 

                          بار الها چنان کن سرانجام کار                       تو خشنود باشی ما رستگار

 


 

^